Privacy Policy - Belgische Bobath Vereniging (ABBV)

Privacy Policy

Privacy policy

Bobath ABBV respecteert op haar website (https://www.bobath.be/) de privacy van alle gebruikers. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt steeds in vertrouwen behandeld.

U kunt ons contacteren via onderstaande gegevens.

Gentse steenweg 1007
1082 St.Agatha Berchem

Algemeen

Bobath ABBV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens .

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bobath ABBV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld op ons website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden, voor zo ver U aangesloten bent of was bij onze vereniging, verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • de wettelijke verplichting om jaarlijks een ledenregister neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, georganiseerd door de vereniging of haar partners;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en opslaan:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • beroepsspecifieke kenmerken: relevante opleidingen en bijscholingen;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving (ontwerp, ontwikkeling en hosting van de website) en het versturen van onze nieuwsbrieven, ons informatica platform (e-mail, bewaren van gegevens) maakt gebruik van Google Analytics. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Voorts kunnen uw persoonlijke gegevens worden verstrekt aan:

 • Leden van Bobath ABBV, indien u contact wenst op te nemen met een Bobath therapeut in een bepaalde regio.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn

Bobath ABBV bewaart enkel persoonsgegevens van personen die bij de vereniging aangesloten zijn en dit tot 3 jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap. Eens u uw lidmaatschap beëindigd wordt, worden uw gegevens niet langer gedeeld met de hierbovenvermelde externe partners. Na drie jaar blijft evenwel uw naam en e-mail adres in onze gegevensbestanden aanwezig voor administratieve en statistische doeleinden tenzij u expliciet verzoekt dat deze gegevens verwijderd zouden worden. U kan zulks doen door contact op te nemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de APD/ Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

Wijziging privacy statement

Bobath ABBV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10/02/2021